Nuvio Finans ve Muhasebe Platformu Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Nuvio Teknoloji Anonim Şirketi (“Nuvio”) ile nuvio.io adresinde bulunan site’ye (“Site”) ve Nuvio Finans ve Muhasebe Platformu’na (“Uygulama”) kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydolan kişi veya tüzel kişilik arasında düzenlenmektedir. Kullanıcı tarafından, Site ve Uygulama’nın bulunduğu elektronik ortamda, Site ve Uygulama’nın kullanımına yönelik kayıt oluşturulması esnasında onaylanarak kabul edilen işbu sözleşme, anında yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen sebepler ortaya çıkmadığı sürece geçerliliğini koruyacaktır.

1. Tanımlar

İşbu Sözleşmede yer alan;

Nuvio”, Nuvio Teknoloji Anonim Şirket’ni,

Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını onaylayarak, Site’de yer alan içerikler, uygulamalar ve hizmetten yalnızca kendi ihtiyaçları için faydalanacak tüm gerçek ve tüzel hukuk kişilerini,

Sözleşme”, işbu kullanıcı sözleşmesini,

Taraflar”, Nuvio ve Kullanıcı’yı,

Site”, nuvio.io alan adı ve diğer alt alan adlarıyla ulaşılabilen, Nuvio’nun Sözleşme ile kapsamını belirleyerek hizmetlerini sunduğu diğer web sitelerini,

Uygulama”, Nuvio tarafından veya Nuvio için geliştirilen; mali ve telif hakları ya da ticari kullanıma sunma hakları Nuvio’ya ait olan, Site veya Mobil Cihazlar üzerinden erişilebilen bulut tabanlı “Nuvio Muhasebe, Finans ve İş Yönetimi Platformu”nu,

İçerik”, Kullanıcı tarafından Site’ye ve/veya Uygulama’ya yüklenen; erişimi mümkün olan her türlü veriyi, bilgiyi, dosyayı, rakamı, görseli, resmi, yazınsal ve işitsel imgeleri,

Hizmet”, Nuvio tarafından bulut üzerinden Site ve Uygulama vasıtasıyla Kullanıcı’ya, Site ve Uygulama’da yer alan koşullarla ücretli veya ücretsiz olarak sunulacak hizmeti / hizmetlerini ifade eder.

Veri Merkezleri”, Kulanıcı’nın hizmetten faydalanabilmesi adına; Site, Uygulama, İçerik ve/veya Kullanıcı verilerinin muhafaza edileceği Nuvio’ya ya da Üçüncü Kişilere ait ve yer sağlayıcı belgesine haiz, yurt içi ve/veya yurt dışı menşeli hosting siteleri/mahalleri anlamına gelmektedir.

Hizmet Sağlayıcıları”, Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin bir kısmını profesyonel olarak yerine getiren, mevzuat gereği ise sertifikaları olan yurt içi ve/veya yurt dışında mukim Üçüncü Şahısları ifade eder.

Üçüncü Şahıs”, bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi, kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve benzeri hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak maksadıyla kullanılmıştır.

Üçüncü Şahıs Yazılımları”, Mülkiyet hakları Üçüncü Şahıslara ait olan herhangi bir yazılım ürünü anlamına gelir.

Fikri Mülkiyet Hakları”, Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü patent, telif hakkı, ticari marka uygulamaları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ve ilgili dokümantasyon hakları anlamına gelir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1 İşbu sözleşme, Nuvio’nun Site ve Uygulama üzerinden erişilen bulut tabanlı finans, ön muhasebe, muhasebe ve iş/şirket yönetim paketi hizmetlerine dair “Uygulama”’sından “Kullanıcı”’nın nasıl faydalanacağını; Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenecek her türlü veriyle ilgili koşul ve şartları, içeriği, tarafların hak ve yükümlülüklerini içerir. Uygulamanın kullanımına ilişkin Nuvio tarafından Kullanıcı’ya sunulan, ifa edilmesi beklenen koşullar, kural ve kaideler bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

2.2 İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın “Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Koşullarını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda kabulü ve/veya Uygulamayı kullanması ile yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Site ve Uygulama’da yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak Uygulama’dan faydalanmak adına bir hesap oluşturur. Nuvio, belirleyeceği süre kadar Kullanıcı’ya Uygulama’yı ücretsiz deneme imkânı sağlayabilir. Tanınan işbu ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben Kullanıcı ilgili paket ücretini ödemesi halinde Uygulama’dan faydalanmaya devam eder, aksi takdirde Uygulama kullanımı sonlandırılır.

3.2 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanabilmek için gerekli olan tüm bilgileri tam, eksiksiz ve doğru olarak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulama’ya kayıt olurken kullanılan verilerin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır ve gerektiğinde kullanıcı Uygulama üzerinden bu verileri tam ve eksiksiz olarak güncelleyecektir. Bu verilerin yanlış veya eksik olmasından ya da üçüncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklanan hizmet kesintisi veya durdurulmasından Nuvio sorumlu değildir.

3.3 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ve hukuki ehliyete sahip bulunduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme tüzel kişiliği adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı bu işlem için tam yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletme tüzel kişiliğine ait olacaktır.

3.4 Kullanıcı’nın tek bir hesap tesis etmeye hakkı olup, söz konusu hesabının Nuvio tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben aynı Kullanıcı tarafından ikinci bir hesap açılması yasaktır. Nuvio’nun herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.5 Kullanıcı tarafından Uygulama’ya erişim e-posta adresi ve şifre kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, bu email ve şifre bileşiminin muhafazasından, güvenliğinden ve bu şifre ile yapılan tüm işlemlerden bizzatihi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, şifre ile giriş yaptıysa tüm işlemleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul edecek ve bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı şifre ve hesap bilgilerini başka bir kişi ya da kuruluşa veremez, paylaşamaz. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Nuvio’ya bildirecektir.

3.6 Kullanıcı, Website ve Uygulama’yı yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Website’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi Üçüncü Şahıslara hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece Üçüncü Şahıs adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.7 Kullanıcı, Nuvio’nun önceden yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devir ve/veya temlik edemez. Ancak, Kullanıcı, işlerini kendi işletme çalışanları ile bölüştürmek için sisteme üçüncü bir kişi (“yetkilendirilmiş kullanıcı”) ekleyebilir. Yetkilendirilmiş kullanıcılara ait tüm tanımlama, yetki profillerinin verilmesi ve benzeri süreçlerden Kullanıcı sorumludur. Bu kişilerin kim olacağı, uygulamaya erişimleri, yetkilerinin sınırları, bu kişilerin kullanımından kaynaklı oluşabilecek her türlü yükümlülük de tamamen Kullanıcı’ya aittir.

3.8 Kullanıcı tarafından paylaşılan ve/veya Uygulama’ya yüklenecek olan tüm İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup, İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk da Kullanıcı’ya aittir. Yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca İçerik’in tek veri kontrolörü de Kullanıcı’dır. Nuvio, işbu Sözleşme kapsamında ve Sözleşme amaçlarını yerine getirmek için Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik’i kullanabilir ve işleyebilir. Kullanıcı, İçerik’in Nuvio veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini peşinen kabul eder. İçerik’in yasalara uygun olarak toplanmasından ve ayrıca ilgili veri kişilerinin haklarının korunmasından Kullanıcı tek başına sorumludur. Kullanıcı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunlar ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve bu husustaki yasal mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemelere uygun hareket edeceğini, söz konusu düzenlemelere aykırılık halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, Nuvio’nun bu nedenle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.9 Nuvio, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamındaki İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e ya da İçerik’in yol açabileceği ziyan veya zararlara ilişkin olarak, Nuvio hiçbir surette sorumlu tutulamayacak olup; sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yasa ve hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Nuvio’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer tüm hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın yükümlülüğüdür. Kullanıcı, Nuvio’nun finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan zorunluluklara ve gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Nuvio’nun kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.10 Uygulama’nın Nuvio’nun kendi altyapısında ya da Üçüncü Şahıslar nezdinde barındırılıyor olması fark etmeksizin Kullanıcı, 

  1. Site ve Uygulama’yı, Nuvio’nun ve Üçüncü Şahısların bilgisayar ve ağ sistemlerine, yazılımlarına, cihazlarına ve bunların işlerliğine yahut bunlardan faydalanan diğer kullanıcıların faydalanmasına engel olacak, zarar verecek şekilde kullanmayacağını,
  2. Nuvio’nun ve Üçüncü Şahısların bilgisayar ve ağ sistemlerini, yazılımlarını, işlerliğini, güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde hatalı kullanmayacağını,
  3. Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını,
  4. Site’ye, Uygulama’ya, Nuvio’nun ve üçüncü Şahısların bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, 
  5. Hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin ve Uygulama’nın çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, başka benzer bir uygulama için kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem sayısı, yetkili kullanıcı sayısı ve saklama hacimleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.12 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’den her şekilde kendisi sorumludur ve yüklenen İçerikler’in kopyalarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Nuvio, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Nuvio, herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek İçerik kaybından sorumlu değildir.

3.13 Nuvio, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Koşulları” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Nuvio’nun yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site ve Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler, Kullanıcı’nın güvenliği, Nuvio’nun yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Nuvio ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Nuvio, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Nuvio’nun ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

3.14 Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Nuvio veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. Nuvio tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat gibi bilgiler toplanabilir.

3.15 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Nuvio ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama veya diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.16 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu araçları hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, Nuvio’yu ve Nuvio Çalışanları ile diğer kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı saygısızlık içeren, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik, yetişkinlere yönelik içerik, kopya yazılım, şifre kırma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası kanun, tüzük veya anlaşmalara, ülkemiz çıkarlarına, kişilik haklarına veya genel toplum ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen konular açmak ve içerikler göndermek, linkler vermek ve Nuvio’yu ve Nuvio Çalışanları ile diğer kullanıcıları veya diğer üçüncü kişileri rahatsız edecek boyutlara taşımak amacıyla veya herhangi bir şekilde başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar (spam virüs, Truva atı vs.), diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Uygulama’nın veya Nuvio’ya ait yazılımın amacını, güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek materyaller paylaşamaz, faaliyetlerde de bulunamaz. Kullanıcı, Site ve Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bu maddeye uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Nuvio’nun Site ve Uygulama üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı, Site ve Uygulama üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Nuvio, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.17 Nuvio, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde, ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin veya Uygulama’nın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.18 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Nuvio Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı statüsünü sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Nuvio’nun söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

3.19 Site ve Uygulama’da Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcının kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Nuvio ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Nuvio’nun, Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.20 Site veya Uygulama, Nuvio’nun kontrolünde bulunmayan, Nuvio tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Nuvio sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır.

4. Ücret ve Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı, Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında Uygulama’dan faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek deneme süresi müddetince ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun sonunda Kullanıcı’nın üyeliği; türü, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ve ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama kullanımına ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Nuvio tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca, Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Kullanıcı’ya hiçbir surette geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı eksiksiz ve doğru faturalandırma ve iletişim bilgileri temin etmekle ve söz konusu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Nuvio tarafından düzenlenecek faturalar, üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.4 Kullanıcı, üyelik döneminin bitiminden 7 (yedi) gün öncesine kadar, üyeliğini yenilemeyeceğine ilişkin talebini Uygulama üzerinden ve/veya Site üzerinden kendisi için oluşturulan hesaba erişerek üyeliğin yenilenmemesine ilişkin talebini bildirmediği sürece, Sözleşme otomatik olarak Kullanıcı’nın son satın aldığı üyelik süresi kadar yenilenir. Kullanıcı üyelik süresinin bitiş tarihini kendisi takip etmekle yükümlüdür. Yenileme halinde, Kullanıcı’ya tanımlanan yeni üyelik bedeli, Nuvio’nun yenileme tarihinde Site ve/veya Uygulama’da var olan güncel fiyat listesi üzerinden hesaplanarak, Kullanıcı’nın sisteme kayıtlı kredi kartından otomatik olarak tahsil edilir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.5 Kullanıcı, Nuvio veya Nuvio tarafından onaylanmış Üçüncü Şahıslar üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabileceğini kabul etmiştir.

4.6 Nuvio işbu Sözleşme veya herhangi bir başka sözleşme kapsamında hizmetleri için belirtilen ücretleri zamanında tahsil edemez ise diğer hakları saklı kalmak üzere, ilgili tutarlar eksiksiz bir şekilde ödenene kadar sağlanan hizmetleri durdurabilir, Uygulama’ya erişimi askıya alabilir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları vs. gibi her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Nuvio’ya ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Nuvio’ya Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Nuvio, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2 Kullanıcı, hiçbir surette Site’yi ve/veya Uygulama’yı kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşamaz, Site’nin ve/veya Uygulama’nın bir parçası veya tamamının yapısal özelliklerini kopyalayarak benzer yeni bir eser oluşturamaz ve/veya bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez.


5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Nuvio’nun (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Nuvio’nun Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı da bu hususu baştan kabul etmektedir. Kullanıcı, Nuvio’nun ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.

6.2 Nuvio Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Nuvio, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte, Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini peşinen kabul eder. Nuvio, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.3 Site’de ve Uygulama’da Nuvio’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerinden ve/veya portallardan, içerikler ve bilgiler bulunabilir. Nuvio, bu içerik ve bilgilerin doğruluğunu veya güvenliğini hiçbir koşulda taahhüt veya garanti etmez. İlgili Üçüncü Şahıs içeriklerinin ve söz konusu içerikler uyarınca hazırlanan veri, rapor ve benzeri bilgilerin doğruluğunun Kullanıcı tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

6.4 Nuvio’nunın (i) Verilerdeki hata ve kayıplardan (ii) Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından, internet hatlarından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan; (iii) Uygulama kullanım eğitimi ve destek hizmetlerinden; (iv) Kullanıcı’nın yaptığı form ve rapor tasarımından; (v) Uygulama’nın yanlış veya mevzuata aykırı kullanılmasından; (vi) Hizmet Sağlayıcıları ile Veri Merkezlerinin ihmal ve kusurlarından; (vii) Donanım, işletim sistemi, uzaktan erişim ağı ve iletişim ağı (network) tasarımlarından, arızalarından, kesintilerinden ve bağlantı hatalarından; (viii) Nuvio’ya ait olmayan veri tabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, Üçüncü Şahıs yazılımlarından dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendi çalışanlarının ihmal ve kusurlarından Nuvio’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Nuvio’yu beri kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Nuvio, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, veri kaybı kar-kazanç kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin ve/veya Uygulama’nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Nuvio, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Nuvio’nun işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda son satın alınan üyelik hizmeti için varsa ödenen “Hizmet Bedeli” ile sınırlı olup, ücretsiz kullanımlarda ise sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Kullanıcı ücretsiz olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise her zaman Sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmakta olup Kullanıcı fesih tarihi itibariyle Website ve Uygulama’ya sadece erişebilecek olup Hizmetlerden yararlanamayacaktır.

7.3 Kullanıcı ücretli olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise hizmet süresi bitmeden, Sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshetmesi halinde, Nuvio’ya ödediği Hizmet Bedelinin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep hakkı yoktur. Kullanıcı işbu Sözleşmeyi feshetmiş olsa da ödemesini yapmış olduğu hizmet süresi boyunca Hizmetlerden yararlanabilecektir. Kullanıcı, hizmet süresi sonu itibariyle Website ve Uygulama’ya sadece erişebilecek olup Hizmetlerden yararlanamayacaktır.

7.4 Nuvio, Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Sözleşme konusu üyelik hizmetini elektronik posta ve/veya Uygulama ile Kullanıcı’ya bildirmek kaydıyla tek taraflı olarak askıya alabilir, durdurabilir ve/veya üyelik hizmetini ve/veya bu Sözleşmeyi sona erdirebilir.

7.5. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.6 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Nuvio işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal feshedebilecektir.

7.7 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Nuvio İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.8 Nuvio, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Nuvio, bu sürenin sona ermesinden sonra İçerik’i herhangi bir bildirimde bulunmaksızın silebilecek veya iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir.

8. Mücbir Sebepler

İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne Kullanıcı ne de Nuvio yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmekte temerrüde düşmüş sayılmayacaktır. Mücbir Sebep, mücbir sebebe dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki bütün olgular anlamına gelmektedir. İşbu Sözleşmede Taraflar, başlıca mücbir sebep hallerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tespit etmişlerdir: Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, tarafları direkt etkileyen grev, lokavt, yangın, deprem, sel, diğer doğal afetler ve terör olayları, internet erişimi ve enerji kesintisi ile hizmetin Kullanıcı’ya tam ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlayan malzeme veya personel için resmi makamlarca verilecek iznin alınamaması veya alınmış olanların iptal edilmesi ve benzer haller. Taraflar bu madde ile kanunun öngördüğü mücbir sebep hallerini genişletmişlerdir. Mücbir sebep halinde mağdur taraf;
(i) diğer tarafı derhal haberdar edecek,
(ii) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarfedecek,
(iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep süresi 2 (iki) aydan fazla sürdüğü takdirde taraflardan herhangi birisi İşbu Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebepler nedeniyle Taraflar birbirlerinden zarar ziyan talep hakkına sahip olmayacaklardır.

9. Muhtelif Hükümler

9.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi sözleşmenin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz.

9.3 Kullanıcı, işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda, Nuvio’ya ait belge, defter ve elektronik kayıtların münsahır kesin delil niteliğinde olacağını kabul ve beyan eder.

9.4 İşbu sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bidirimler Kullanıcı’nın kayıt esnasında girmiş olduğu yahut bir şekilde Nuvio’ya bildirmiş olduğu elektronik posta (E-mail) adresine yapılır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Kullanıcı, işbu sözleşme ile ilgili bu adrese yapılan uyarı ve bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir. Kullanıcı, Nuvio’nun kurumsal Site’sinde yapılan bildirim ve duyuruların da tebligat yerine geçeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, E-mail adresini güncel tutmayı ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmeyi kabul ve beyan eder.

9.5 Kullanıcı, Nuvio’nun önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Üçüncü Şahıslara kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. Bu türden devirler, Nuvio’ya karşı hüküm ifade etmez. Nuvio, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki veya hissedarlarının iştiraki olan Üçüncü Şahıslara devretmek hakkını haizdir.

9.6 İşbu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

9.7 Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. İşbu Sözleşme Taraflar arasında bir ortaklık, bayilik, ortak girişim, mümesillik, emanet veya istihdam ilişkisi oluşturmamaktadır.

9.8 İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olup, Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri geçerli olacaktır.